Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

van Leef je gezond

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

De in dit hoofdstuk 1 “Algemeen” opgenomen bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Leef je gezond en de wederpartij.

Artikel 1 | Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Leef je gezond: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Cure4Life B.V. mede handelend onder de naam “Leef je gezond”, gevestigd aan de Midden Engweg 2 A te Putten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 11030181;
b. wederpartij: de natuurlijke persoon die via de website een overeenkomst is aangegaan met Leef je gezond dan wel die een overeenkomst wenst aan te gaan met Leef je gezond;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de wederpartij en Leef je gezond;
d. lid: de wederpartij die het online gezondheidsprogramma van Leef je gezond afneemt;
e. koper: de wederpartij die een product van Leef je gezond afneemt;
f. online gezondheidsprogramma: het online gezondheidsprogramma dat via de website wordt aangeboden door Leef je gezond en waarvan het lid gebruik kan maken;
g. website: de website www.leefjegezond.nl die door Leef je gezond wordt beheerd en waar de wederpartij een overeenkomst kan aangaan met Leef je gezond;
h. content: alle informatie over gezond leven die op de website staat of die op enige andere wijze, bijvoorbeeld in een algemeen of een persoonlijk advies of middels een online danwel offline consult, door Leef je gezond kenbaar wordt gemaakt;
i. product: het fysieke product dat Leef je gezond op de website aanbiedt.

Artikel 2 | Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van de website, voor alle diensten die daarop worden aangeboden en voor iedere overeenkomst tussen Leef je gezond en de wederpartij.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Leef je gezond het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de wederpartij niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.4 Indien Leef je gezond niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Leef je gezond in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.5 Leef je gezond heeft het recht gedurende de overeenkomst deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wederpartij wordt via de e-mail dan wel via de website van de gewijzigde algemene voorwaarden en van de datum van inwerkingtreding in kennis gesteld. Indien de wederpartij na wijziging van deze algemene voorwaarden gebruik blijft maken van de diensten, dan wordt de wederpartij geacht te hebben ingestemd met de wijziging. Betreft de wijziging een ingrijpende wijziging ten nadele van de wederpartij, dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen tegen de dag waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden. Geringe wijzigingen of wijzigingen in de algemene voorwaarden die niet ten nadele van de wederpartij zijn, geven de wederpartij niet het recht de overeenkomst kosteloos tussentijds op te zeggen.

Artikel 3 | Website en fair use

3.1 Leef je gezond garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
3.2 Leef je gezond is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.
3.3 Het is niet toegestaan om van de website gebruik te maken op een manier die anderen zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de website zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.

Artikel 4 | Aanbod

4.1 Het aanbod van Leef je gezond is vrijblijvend.
4.2 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw.
4.3 Vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
4.4 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod, publicaties of op de website binden Leef je gezond niet.
4.5 Het assortiment van Leef je gezond van producten en diensten kan van tijd tot tijd gewijzigd worden.

Artikel 5 Account

5.1 Een bestelling kan geplaatst worden op de website nadat de wederpartij een account heeft aangemaakt op de website.
5.2 Het aanmaken van een account is kosteloos.
5.3 Alle gegevens die de wederpartij tijdens het aanmaken van een account aan Leef je gezond verstrekt dienen volledig en correct te zijn.
5.4 Nadat de wederpartij succesvol een account heeft aangemaakt op de website, stuurt Leef je gezond een bevestiging hiervan via de e-mail.
5.5 De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn strikt privé en vertrouwelijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. Indien de wederpartij het vermoeden heeft dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn inloggegevens, dan dient de wederpartij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Leef je gezond.
5.6 Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.
5.7 Via zijn account kan de wederpartij zijn eigen gegevens inzien en aanpassen.

Artikel 6 | Totstandkoming van de overeenkomst

6.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij een account heeft aangemaakt en succesvol een bestelling heeft geplaatst.
6.2 De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de wederpartij heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
6.3 Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Leef je gezond de wederpartij onverwijld een bevestiging via de e-mail. Indien de wederpartij geen bevestigingse-mail van Leef je gezond heeft ontvangen, dan dient de wederpartij contact op te nemen met Leef je gezond.

Artikel 7 | Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht met betrekking tot de website, de programmatuur, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen, huisstijl, logo’s en de content en waar het door Leef je gezond aan de wederpartij verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Leef je gezond. De wederpartij dient de intellectuele eigendomsrechten van Leef je gezond te allen tijde te respecteren.
7.2 Het is de wederpartij niet toegestaan (delen van) de content te verspreiden.
7.3 Handelt de wederpartij in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Leef je gezond, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade die Leef je gezond daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.

Artikel 8 | Aansprakelijkheid

8.1 De website kan technische onjuistheden of andere fouten bevatten. De website wordt aangeboden in zijn huidige staat en zoals beschikbaar, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook.
8.2 Leef je gezond is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Leef je gezond is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.3 Leef je gezond kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de door de wederpartij toegepaste inloggegevens.
8.4 Leef je gezond is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
8.5 Leef je gezond is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verliezen, opgelegde boetes en reputatieschade.

Artikel 9 | Overmacht

9.1 Leef je gezond is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, wijzigingen in wet- en/of regelgeving, stroomstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, bedrijfsstoring, alsmede iedere andere situatie waarop Leef je gezond geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Artikel 10 | Blokkering van account en ontbinden van de overeenkomst

10.1 Leef je gezond heeft het recht het account van de wederpartij te blokkeren en/of de overeenkomst middels een verklaring via de e-mail te ontbinden indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens Leef je gezond niet nakomt en de wederpartij geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
10.2 Indien het account van de wederpartij wordt geblokkeerd, dan wordt de wederpartij daarvan via de e-mail in kennis gesteld. Eventuele reeds betaalde abonnementsgelden worden niet gerestitueerd.

Artikel 11 | Klantenservice

11.1 Voor vragen over het online gezondheidsprogramma of over het product of voor het indienen van een klacht kan de wederpartij contact opnemen met de klantenservice van Leef je gezond. De klantenservice is op de volgende wijzen bereikbaar:
a. Via de e-mail: info@leefjegezond.nl
b. Via het telefoonnummer: 0341 – 74 00 05
11.2 Klachten worden door Leef je gezond binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de wederpartij op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

Artikel 12 | Geheimhouding

12.1 Leef je gezond draagt zorg voor geheimhouding van alle door de wederpartij in het kader van de overeenkomst aan Leef je gezond ter beschikking gestelde vertrouwelijke gegevens en informatie.
12.2 Indien Leef je gezond – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Leef je gezond zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Leef je gezond niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
12.3 Leef je gezond verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de wederpartij het privacy beleid van Leef je gezond raadplegen.

Artikel 13 | Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op elke overeenkomst tussen Leef je gezond en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Leef je gezond is gelegen. De wederpartij heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Leef je gezond schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

HOOFDSTUK 2: ONLINE GEZONDHEIDSPROGRAMMA

De in dit hoofdstuk 2 “Online gezondheidsprogramma” opgenomen bepalingen zijn van toepassing, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, indien een online gezondheidsprogramma wordt afgenomen.

Artikel 14 | Looptijd

14.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor 12 weken. Na het verstrijken van de looptijd eindigt de overeenkomst automatisch.
14.2 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.

Artikel 15 | Facturatie en betaling

15.1 Facturatie geschiedt vooraf.
15.2 De abonnementskosten dienen middels iDEAL betaald te worden. Nadat de betaling is ontvangen, treedt de overeenkomst in werking, tenzij artikel 16.2 van toepassing is.

Artikel 16 | Herroepingsrecht

16.1 Het lid kan geen beroep doen op zijn herroepingsrecht voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het lid en het lid heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.
16.2 Indien het lid niet zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor het leveren van het online gezondheidsprogramma voordat de ontbindingsperiode is verstreken en geen afstand heeft gedaan van zijn recht op ontbinding, dan heeft Leef je gezond het recht te bepalen dat de overeenkomst pas in werking treedt nadat de ontbindingsperiode van 14 dagen is verstreken.

Artikel 17 | Verplichtingen van het lid

17.1 Tijdens en het tot stand komen van de overeenkomst dient het lid bepaalde informatie aan Leef je gezond te verstrekken. Het lid staat ervoor in dat deze informatie correct en volledig is. Indien het abonnement eruit bestaat dat het lid een persoonlijk advies ontvangt, dan is het persoonlijk advies mede gebaseerd op informatie die is verstrekt door het lid. Indien Leef je gezond is uitgegaan van informatie van het lid die niet correct of onvolledig is, dan kan Leef je gezond daarvoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.
17.2 Het is het lid niet toegestaan een derde toegang te verlenen tot zijn online gezondheidsprogramma of content geplaatst in zijn online gezondheidsprogramma te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Artikel 18 | Online gezondheidsprogramma

18.1 De inhoud van het online gezondheidsprogramma is afhankelijk het soort abonnement dat het lid heeft afgenomen. Een omschrijving van de verschillende soorten abonnementen staat duidelijk op de website.
18.2 Het doel van het online gezondheidsprogramma is het lid te motiveren gezonder te leven. Leef je gezond garandeert uitdrukkelijk niet dat door het afnemen van het online gezondheidsprogramma een bepaald resultaat zal worden bereikt, zoals een gezondere levensstijl.
18.3 De content dient niet te worden aangemerkt als een doktersadvies. Indien het lid gezondheidsklachten heeft of indien het lid niet zeker weet of een bepaalde handeling / een bepaald voedingsadvies geschikt of goed voor hem is, dan dient het lid een medisch specialist te raadplegen.
18.4 Na het einde van de overeenkomst behoudt het lid toegang tot het online gezondheidsprogramma, voor zolang het gezondheidsprogramma door Leef je gezond wordt aangeboden. Na het einde van de overeenkomst wordt geen nieuwe content meer geplaatst in zijn online gezondheidsprogramma.

Artikel 19 | Aansprakelijkheid

19.1 Het lid is volledig verantwoordelijk voor elk gebruik van het online gezondheidsprogramma.
19.2 Het uitvoeren van handelingen die staan omschreven in de content is volledig voor risico van het lid. Leef je gezond kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, zoals psychische of lichamelijk schade, die het lid lijdt door het opvolgen van een advies opgenomen in de content.
19.3 De content dient niet te worden aangemerkt als een medisch advies of een medische of psychologische diagnose.
19.4 Indien het volgen van het online gezondheidsprogramma voor het lid niet leidt tot een gezondere levensstijl, dan kan Leef je gezond daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Het bereiken van een gezonde levensstijl is te allen tijde de eigen verantwoordelijkheid van het lid.
19.5 Het lid is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Leef je gezond, maakt.
19.6 Leef je gezond kan door het lid niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de door Leef je gezond verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van het lid.
19.7 Indien Leef je gezond aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Leef je gezond beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de abonnementskosten die aan het lid in rekening zijn gebracht.

HOOFDSTUK: 3 BESTELLEN VAN PRODUCT

De in dit hoofdstuk 3 “Bestellen van product” opgenomen bepalingen zijn van toepassing, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, indien een product besteld is op de website.

Artikel 20 | Product niet op voorraad

20.1 Indien onverhoopt een besteld product niet of voorraad is, dan wordt de koper daarvan zo spoedig mogelijk telefonisch of via de e-mail in kennis gesteld.

Artikel 21 | Verzendkosten

21.1 De vermelde prijs is exclusief verzendkosten. De hoogte van de verzendkosten wordt voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de koper kenbaar gemaakt.

Artikel 22 | Betaalmogelijkheden

22.1 De bestelling kan op verschillende manieren betaald worden. De betaalmogelijkheden staan duidelijk op de website vermeld.

Artikel 23 | Levering

23.1 Een overeengekomen termijn voor de levering is geen fatale termijn. Leef je gezond zal er te allen tijde naar streven om de aangegeven leveringstermijn na te komen.
23.2 De bestelling wordt opgestuurd naar het door de koper opgegeven afleveradres.
23.3 Nadat de koper de producten in ontvangst heeft genomen, zijn de producten volledig voor rekening en risico van de koper.

Artikel 24 | Conformiteit en garantie

24.1 Leef je gezond staat ervoor in dat het geleverde product voldoet aan de overeenkomst, de op de website vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
24.2 Op het product wordt geen garantie verleend.

Artikel 25 | Herroepingsrecht

25.1 De koper heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de koper de gehele bestelling van Leef je gezond heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de koper gewezen op het herroepingsrecht.
25.2 Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 25.1 zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
25.3 Wil de koper gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de koper dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Leef je gezond kenbaar te maken. Aan de koper wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de koper kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.
25.4 Nadat de koper een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de koper het product binnen 14 dagen naar Leef je gezond terug te sturen, zoveel en zo goed als mogelijk in onbeschadigde, originele en ongebruikte staat. Het product mag alleen in zoverre bekeken of gebruikt zijn zoals gebruikelijk is in een fysieke winkel.
25.5 De koper kan ook, zonder eerst Leef je gezond ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 25.1 terugsturen naar Leef je gezond. In een dergelijk geval dient de koper het “Modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de koper een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
25.6 Indien de koper op elektronische wijze aan Leef je gezond kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Leef je gezond na ontvangst van deze melding de koper een ontvangstbevestiging.
25.7 Is het geretourneerde product beschadigd of bevat het gebruikssporen, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Leef je gezond overeenkomstig artikel 25.10 aan de koper terugbetaalt.
25.8 Indien de koper de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de koper.
25.9 Het risico van de retourzending rust bij de koper.
25.10 Leef je gezond zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de koper een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en Leef je gezond het product retour heeft ontvangen reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het standaard leveren van de bestelling) restitueren. Bijkomende kosten, indien de koper niet voor de standaard levering heeft gekozen, worden niet door Leef je gezond terugbetaald. Ontbindt de koper de overeenkomst gedeeltelijk en worden niet alle producten teruggestuurd, dan worden de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling niet aan de koper gerestitueerd.

Artikel 26 | Uitzonderingen op het herroepingsrecht

26.1 Het herroepingsrecht is niet toepassing op producten die:
a. Snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
b. Niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Artikel 27 | Reclames
27.1 De koper is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De koper dient in het bijzonder na te gaan:
a. Of de juiste producten zijn geleverd;
b. Of het juiste aantal producten is geleverd.
27.2 Reclames ten aanzien van de geleverde bestelling dienen zo spoedig mogelijk na de levering aan Leef je gezond kenbaar te worden gemaakt.
27.3 De koper dient Leef je gezond de mogelijkheid te geven een klacht te onderzoeken. In dat kader kan Leef je gezond van de koper verlangen dat de koper het product naar Leef je gezond terugstuurt.
27.4 Klachten worden niet (verder) in behandeling genomen indien:
a. Er sprake is van in de handel gebruikelijke afwijkingen in kleur, kwaliteit, vorm, gewicht, e.d.;
b. De koper of een derde wijzigingen heeft aangebracht aan de producten;
c. De klacht betrekking heeft op de smaak of de geur;
d. Gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
e. Het product niet is gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
f. Het product niet is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies;
g. Schade aan het product en/of gebreken zijn ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de koper en/of derden.
27.5 Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de koper om te controleren of het product ingrediënten en/of stoffen bevat waarvoor de koper allergisch is of die schadelijk voor de gezondheid van de koper kunnen zijn.

Artikel 28 | Aansprakelijkheid

28.1 Het consumeren van het product na de houdbaarheidsdatum is voor risico van de koper.
28.2 Indien de koper of een derde wijzigingen aanbrengt aan het product, dan sluit Leef je gezond iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van eventuele (gevolg)schade.
28.3 Indien Leef je gezond aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Leef je gezond beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de prijs die de koper betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.