Disclaimer

Disclaimer

van de website www.leefjegezond.nl

Artikel 1

Definities

1.1 In deze disclaimer worden de volgende definities gebruikt:
a. Leef je gezond: de gebruiker van deze disclaimer: Cure4Life B.V. mede handelend onder de naam “Leef je gezond”, gevestigd aan de Midden Engweg 2 A te Putten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 11030181;
b. bezoeker: de bezoeker van de website;
c. website: de website www.leefjegezond.nl die door Leef je gezond wordt beheerd.

Artikel 2

Inhoud

2.1 Leef je gezond behoudt zich het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
2.2 Leef je gezond kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat.
2.3 Vergissingen of fouten in gegevens op de website binden Leef je gezond niet.

Artikel 3

Intellectuele eigendomsrechten

3.1 De intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo’s, video’s en foto’s) berusten bij Leef je gezond. De bezoeker dient de intellectuele eigendomsrechten van Leef je gezond te allen tijde te respecteren. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Leef je gezond (delen) van de inhoud van de website te verveelvoudigen.
3.2 Afdrukken van pagina’s van de website is alleen toegestaan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Artikel 4

Aansprakelijkheid

4.1 Leef je gezond garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Leef je gezond wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand. Leef je gezond kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de inhoud van de website fouten en/of onvolkomenheden bevat.
4.2 Aan adviezen en overige informatie die op de website staan, kunnen geen rechten worden ontleend. Het naleven van adviezen is volledig voor risico van de bezoeker. Derhalve kan Leef je gezond nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de bezoeker lijdt gedurende of nadat de bezoeker een advies dat op de website staat heeft opgevolgd.

Artikel 5

Links naar websites van derden

5.1 Op de website staan links naar andere website, zoals, maar zeker niet beperkt tot, social media websites. De bezoeker dient zich ervan bewust te zijn dat Leef je gezond geen garantie verleent en geen verantwoording aanneemt met betrekking tot de inhoud of praktijken van zulke derden of hun websites. Deze websites staan niet onder controle van Leef je gezond en Leef je gezond verschaft deze links uitsluitend als een gemak voor de bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door Leef je gezond in. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.